คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร วท.บ.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

   ดูข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS 1

รอบ PORTFOLIO (แฟ้มสะสมผลงาน)

17

ต.ค. 2565

รับสมัครจำนวน

55

คน

TCAS 2

รอบ QUOTA (โควตา)

15

ก.พ. 2566

รับสมัครจำนวน

90

คน

TCAS 3

Admission 1 (แอดมิชชั่น)

7-13

พ.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

60

คน

TCAS 4

Direct Admission

29 พ.ค. - 1 มิ.ย.

- 2566

รับสมัครจำนวน

-

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

32,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ?

หลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในศาสตร์อันเป็นพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งทางด้านซอฟต์แวร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสื่อประสมสำหรับการพัฒนาสื่อเชิงโต้ตอบ เว็บและเกม โดยผู้เรียนต้องเลือกสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)
 • ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Infrastructure)
 • ด้านสื่อประสมสำหรับการพัฒนาสื่อเชิงโต้ตอบ เว็บและเกม (Multimedia for Interactive Media Web and Game Development)

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ สจล. ?

บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็นต่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดังนี้

 • ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 • ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ด้านสื่อประสมสำหรับการพัฒนาสื่อเชิงโต้ตอบ เว็บ และเกม

โอกาสในการหางาน

ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ อาทิ

 • นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer)
 • นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)
 • ผู้ทดสอบโปรแกรม (Software Tester)
 • นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
 • นักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architect)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (Project Manager Assistant)

ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ

 • นักออกแบบระบบเครือข่าย (Network System Designer)
 • นักพัฒนาระบบเครือข่าย (Network System Engineer)
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network System Administrator)

ด้านสื่อประสมสำหรับการพัฒนาสื่อเชิงโต้ตอบ เว็บ และเกม อาทิ

 • นักพัฒนาเกม (Game Developer)
 • นักออกแบบและพัฒนาเว็บ (Web Designer/Developer)
 • นักออกแบบ UI/UX

นอกจากนี้ยังมีอาชีพตามความเชี่ยวชาญเฉพาะที่สอดคล้องตามอาชีพ อาทิ Full-Stack Web Developer, Game Developer, Network Engineer และ System Engineer อีกด้วย

***ผลสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 ได้รับอัตราเงินเดือนเฉลี่ย 28,160.17 บาท

ติดต่อเรา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520