คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

หลักสูตร ภ.สถ.บ.

ภูมิสถาปัตยกรรม

   ดูข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

1

Portfolio

พฤศจิกายน

รับสมัครจำนวน

20

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

22,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม ?

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  มุ่งเน้นการจัดการศึกษาด้านภูมิสถาปัตยกรรมโดยผ่านการเรียนรู้ภายใต้การทำความเข้าใจผ่านมรดกสภาพแวดล้อมท้องถิ่นไทย รูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่สัมพันธ์กับลักษณะทางภูมิประเทศ ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติการใช้ชีวิตของประชากรที่ตั้งถิ่นฐานอย่างมีปฏิสัมพันธ์ทั้งภายในและระหว่างชุมชน โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาการทั้งในภาคทฤษฎีเน้นการประยุกต์วิชาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และวิทยาการจัดการผ่านประสบการณ์ความชำนาญจากการฝึกปฏิบัติเทคนิค วิธีการเรียนรู้และก้าวทันเทคโนโลยีแผนใหม่  เป็นหลักสูตรปริญญาวิชาชีพด้านภูมิสถาปัตยกรรม (professional degree) มีความทันสมัย เป็นสากล สอดคล้องกับนโยบายการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมโลก เน้นการศึกษาความรู้จากมรดกทางธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรม นำมาสร้างสรรค์ต่อยอดความคิดที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเป็นหลักสูตรที่สามารถเข้าสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้เมื่อสำเร็จการศึกษาทันที

  • https://www.facebook.com/landscapearchitecturekmitl

ทำไมต้องเรียน ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม ที่ สจล. ?

เป็นหลักสูตรปริญญาวิชาชีพด้านภูมิสถาปัตยกรรม (professional degree) มีความทันสมัย เป็นสากล สอดคล้องกับนโยบายการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมโลก เน้นการศึกษาความรู้จากมรดกทางธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรม นำมาสร้างสรรค์ต่อยอดความคิดที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเป็นหลักสูตรที่สามารถเข้าสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้เมื่อสำเร็จการศึกษาทันที

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ”

  • ภูมิสถาปนิก
  • ผู้ควบคุมงานก่อสร้างทางภูมิสถาป้ัตยกรรม
  • งานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัมนาสภาพแวดล้อม
  • หน่วยงานเอกชน
  • องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
ติดต่อเรา
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง