คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตร ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

   ดูข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

19,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ?

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ให้ความสำคัญกับทักษะภาษา ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่หลากหลาย สามารถทำงานด้านภาษาได้ในทุกสาขาอาชีพ

ทำไมต้องเรียน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ที่ สจล. ?

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ที่ สจล สร้างนักบูรณาการที่ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษาเข้ากับศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อการเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) และมีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย เข้าใจและยอมรับความแตกต่างในสังคม โดยสามารถเลือกเรียนรายวิชาโทเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญทางภาษาเพื่อการทำงานและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และสามารถเลือกฝึกงานผ่านรายวิชาสหกิจศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานจริง หรือเขียนงานวิจัยในรายวิชาการค้นคว้าอิสระเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
นักแปล
ครู
อาจารย์
ล่าม
นักประชาสัมพันธ์
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
มัคคุเทศก์
อาชีพอิสระ
อาชีพที่ต้องใช้ภาษาในทุกสายงาน เงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 18,000 บาท”

ติดต่อเรา
คณะศิลปศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง