กำหนดการเปิดรับสมัคร

1

Portfolio

ตุลาคม ทุกปี

รับสมัครจำนวน

45

คน

2

โควตา

กุมภาพันธ์ ทุกปี

รับสมัครจำนวน

10

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

29,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน ศป.บ. ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย ?

หลักสูตรที่มีรากฐานจากการฝึกปกิบัติทางศิลปกรรมเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มีเดีย โดยแยกแขนงระหว่างสายงานภาพยนตร์กับสายงานแอนิเมชัน ซึ่งนักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ร่วมกัน ทั้งทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านการสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ ด้านการประกอบธุรกิจและจรรยาบรรณในวิชาชีพทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะครบวงจรสามารถเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในอุตสาหกรรมดิจิทัลได้

  • facebook : นิเทศศิลป์kmitl

ทำไมต้องเรียน ศป.บ. ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย ที่ สจล. ?

หลักสูตรที่เปิดสอนมาเป็นระยะเวลา 37 ปี โดยสร้างบุคคลากรในวงการสื่อในรูปแบบต่างๆ วงการถ่ายภาพและการแสดง รวมถึงสร้างบุคคลากรในสายงานการออกแบบอื่นๆ • ผู้เรียนจะได้เรียนจากโจทย์การทำงานจริง โดยมีอุปกรณ์และสถานที่ที่ได้มาตรฐานระดับมืออาชีพ • หลักสูตรฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และลงมือทำงานจริงในทุกๆ ขั้นตอนของการสร้างภาพยนต์อย่างละเอียด

โอกาสในการหางาน

ผู้กำกับภาพยนตร์ และผู้กำกับการแสดง
ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์
ผู้ออกแบบงานสร้างและผู้กำกับศิลป์ภาพยนตร์
นักเขียนบทภาพยนตร์
ผู้ลำดับภาพในภาพยนตร์
ผู้ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน
ผู้ออกแบบเสียงในภาพยนตร์
นักแสดง
ผู้ออกแบบเทคนิคพิเศษในภาพยนตร์
ผู้จัดการกองถ่าย
ตากล้อง ผู้ถ่ายทำภาพยนตร์หรือผู้กำกับภาพ
ผู้ผลิตงานดิจิทัล มีเดีย
ผู้ออกแบบงานวิชวลเอฟเฟกต์
ผู้ประกอบการอิสระด้านภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
18,000+”

ติดต่อเรา
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง