กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS1

Portfolio

1 ก.ย. – 16

ธ.ค. 2565

รับสมัครจำนวน

60

คน

TCAS2

Quota

15 ก.พ. – 20

มี.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

30

คน

TCAS3

Admission

7-13

พ.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

-

คน

ปวส. (เทียบโอน)

รอบ 1

11 ก.ย. - 28

ต.ค. 2565

รับสมัครจำนวน

40

คน

ปวส. (เทียบโอน)

รอบ 2

1 พ.ย. - 29

ธ.ค. 2565

รับสมัครจำนวน

40

คน

ปวส. (เทียบโอน)

รอบ 3

3 ม.ค. - 27

ก.พ. 2566

รับสมัครจำนวน

40

คน

ปวส. (เทียบโอน)

รอบ 4

1 มี.ค. - 28

เม.ย. 2566

รับสมัครจำนวน

40

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

16,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน บธ.บ. บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ?

ทักษะในการบริหารธุรกิจและบริการพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในด้านการสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่และมีองค์ความรู้และสามารถ ขณะเดียวกันสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งยกระดับการพัฒนาของประเทศสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนและมีศักยภาพทางการแข่งขันให้เกิดการกระจายรายได้ การสร้างอาชีพ และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคม

ทำไมต้องเรียน บธ.บ. บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ที่ สจล. ?

มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการบริหารธุรกิจและบริการพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในด้านการสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่และมีองค์ความรู้และสามารถ ขณะเดียวกันสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
มีความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการที่บริการด้วยคุณธรรมจริยธรรม ผู้ประกอบการที่จะต้องผลิตได้ขายเป็นและมีความสามารถที่จะรู้จักและเข้าใจแนวโน้มตลาดเพื่อสร้างคุณค่า ของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำในตลาด สินค้า และบริการที่สำคัญของภูมิภาคและของโลกได้”

ติดต่อเรา
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง