คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตร บธ.บ.

บริหารธุรกิจบัณฑิต

   ดูข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

20,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต ?

ในโลกปัจจุบันซึ่งเราเรียกกันว่า โลกาภิวัตน์ มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมโลกมากมาย อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเทคโนโลยีและโทรคมนาคมนั้น ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมถือเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปัจจุบันกระบวนการผลิตในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมแทบทุกประเภทจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องการบริหารและจัดการ เพื่อให้สามารถทำงานแบบผสมผสานระหว่างฝ่ายเทคนิคในภาคธุรกิจกับการบริหารจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ทำไมต้องเรียน บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต ที่ สจล. ?

เพราะบริหารที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นและท่านจะหาจากที่อื่นไม่ได้ เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม และการจัดการนวัตกรรมจากความเข้มแข็งในด้านนี้ของ สจล. ที่จะส่งต่อให้นักศึกษาของเรา…

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
อาชีพที่สามารถประกอบได้ เช่น พนักงาน นักวางแผนการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ นักลงทุน HR นักการตลาด ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้บริหาร นักวิชาการ และตำแหน่งอื่นอีกมาก โดยสามารถทำงานทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต การค้า การบริการ เงินเดือนจากสถิติที่ผ่านมาบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าค่ามาตรฐานทั้งของหลักสูตรประเภทเดียวกันและหลักสูตรประเภทอื่น ซึ่งสะท้อนคุณภาพและการยอมรับของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สจล. ได้เป็นอย่างดี”

ติดต่อเรา
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง