กำหนดการเปิดรับสมัคร

1

Portfolio

ตุลาคม ทุกปี

รับสมัครจำนวน

25

คน

2

โควตา

กุมภาพันธ์ ทุกปี

รับสมัครจำนวน

20

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

29,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน ศป.บ. นิเทศศิลป์ ?

เป็นหลักสูตรทางวิชาชีพและปฏิบัติการเฉพาะด้าน พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการออกแบบทางนิเทศศิลป์ มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการของศาสตร์ทางศิลปะ การออกแบบและเทคโนโลยี อันจะเอื้ออำนวยให้นักศึกษาสร้างสรรค์งานให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ

  • facebook : นิเทศศิลป์kmitl
  • www.facebook.com/shopsom.nitessilp

ทำไมต้องเรียน ศป.บ. นิเทศศิลป์ ที่ สจล. ?

หลักสูตรที่เปิดสอนมาเป็นระยะเวลา 37 ปี โดยสร้างบุคคลากรในวงการสื่อในรูปแบบต่างๆ วงการถ่ายภาพและการแสดง รวมถึงสร้างบุคคลากรในสายงานการออกแบบอื่นๆ • ผู้เรียนจะได้เรียนจากโจทย์การทำงานจริง โดยมีอุปกรณ์และสถานที่ที่ได้มาตรฐานระดับมืออาชีพ

โอกาสในการหางาน

นักออกแบบกราฟฟิก
นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
นักออกแบบภาพประกอบ
นักออกแบบเว็บไซต์
ผู้กำกับศิลป์
นักออกแบบโฆษณา
นักออกแบบสื่อสารการตลาด
ผู้ประกอบการด้านออกแบบ
บุคลากรทางการศึกษาในด้านการออกแบบ

ติดต่อเรา
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง