คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร วท.บ.

นิเทศศาสตร์เกษตร

   ดูข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS 1

แฟ้มสะสมผลงาน

20

ธ.ค. 65

รับสมัครจำนวน

40

คน

TCAS 2

โควตา

ถึง 30

มี.ค. 66

รับสมัครจำนวน

20

คน

TCAS 3

Admission

7-13

พ.ค. 66

รับสมัครจำนวน

20

คน

TCAS 4

Direct Admission

-

- -

รับสมัครจำนวน

-

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

25,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วท.บ. นิเทศศาสตร์เกษตร ?

นิเทศศาสตร์เกษตร เป็นสาขาวิชาที่เป็นตัวกลางนำความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรส่งสารไปสู่เกษตรกร ชุมชน และกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ ที่ทันสมัย เป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางด้านวิทย์และศิลป์เข้าด้วยกัน บัณฑิตที่จบออกไปจึงเป็นนักนิเทศศาสตร์ที่มีพื้นความรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ทำให้เข้าใจเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นเรื่องยากให้สามารถเผยแพร่หรือถ่ายทอดเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ออกมาให้เข้าใจได้ง่าย รวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจนกว่านักนิเทศศาสตร์ทั่วไป

ทำไมต้องเรียน วท.บ. นิเทศศาสตร์เกษตร ที่ สจล. ?

เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่ใช้ชื่อ “นิเทศศาสตร์เกษตร” โดยไม่ได้รวมกับหลักสูตรส่งเสริมหรือพัฒนาการเกษตรเหมือนที่อื่น เนื่องจากที่นี่ต้องการเน้นการเรียนการสอนด้านการสื่อสารทางการเกษตรโดยเฉพาะ ที่ครอบคลุมกระบวนการทางการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ สามารถประยุกต์ใช้การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การให้บริการ และการจัดจำหน่าย โดยมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านคอยให้ความรู้และคำปรึกษา รวมทั้งอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์อย่างครบวงจรไว้รองรับ

โอกาสในการหางาน

 • ผู้ผลิตสื่อทางการเกษตร / นักส่งเสริมการเกษตร
 • ผู้ผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 • ช่างภาพ / นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
 • ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล (Print Media & Digital Media Creator)
 • นักออกแบบเว็บ (Web Master) นักพัฒนาพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Front/Back End Developer : Web/Mobile)
 • นักโฆษณาประชาสัมพันธ์ / ครีเอทีฟ (Creative)
 • นักวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planner) / นักวางแผนสื่อ (Media Planner)
 • นักสื่อสารองค์กร / นักสื่อสารการตลาด / นักบริหารงานลูกค้า (Account Executive)
 • อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) / ผู้ผลิตคอนเทนต์ออนไลน์
 • นักแสดง / พิธีกร / ผู้ดำเนินรายการ (MC)
 • อีเว้นท์ ออแกไนเซอร์ (Event Organizer)
 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายไอที (IT Support) ฯ

อัตราการได้งานทำ/การศึกษาต่อ/การเป็นผู้ประกอบการในระยะเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 99.33 รวบรวมจากสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สจล. (ข้อมูลปี 2562)

โดยร้อยละ 80 มีงานทำภายใน 3 เดือนหลังจบการศึกษา เงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ย 18,200 บาท เงินเดือนปัจจุบัน เฉลี่ย 28,500 บาท (จากข้อมูลสำรวจบัณฑิตย้อนหลัง 5 ปี เมื่อเดือน มิ.ย. 2562)

ติดต่อเรา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง