กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS1

Portfolio

1 ก.ย. – 16 6

ธ.ค. 2565

รับสมัครจำนวน

50

คน

TCAS2

Quota

15 ก.พ. – 20

มี.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

30

คน

TCAS3

Admission

7-13

พ.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

-

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

19,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วท.บ. นวัตกรรมอาหารและการจัดการ ?

นวัตกรรมและการบริหารจัดการธุรกิจทางด้านอาหาร โดยบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร และการจัดการ เข้าด้วยกัน เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ และเพื่อสร้างบัณฑิต ที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงานในยุคดิสรัปชั่นและเป็นบัณฑิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ทำไมต้องเรียน วท.บ. นวัตกรรมอาหารและการจัดการ ที่ สจล. ?

นวัตกรรมและการบริหารจัดการธุรกิจทางด้านอาหาร โดยบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร และการจัดการ เข้าด้วยกัน เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ ที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
แนวโน้มของคนรุ่นใหม่มีความต้องการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจด้านเกษตรและอาหาร ถือเป็นหนี่งในธุรกิจที่ คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจและมีแนวโน้มเติบโตได้ดีในอนาคต ในยุคดิสรัปชั่นที่ธุรกิจต่างๆ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นหนึ่งในห้ากลุ่มอุตสาหกรรมที่รัฐบาลมุ่งเน้นที่จะพัฒนา โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ”

ติดต่อเรา
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง