คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร วท.บ.

นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง

   ดูข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS 1

แฟ้มสะสมผลงาน

20

ธ.ค. 65

รับสมัครจำนวน

55

คน

TCAS 2

โควตา

ถึง 30

มี.ค. 66

รับสมัครจำนวน

70

คน

TCAS 3

Admission

7-13

พ.ค. 66

รับสมัครจำนวน

40

คน

TCAS 4

Direct Admission

-

- -

รับสมัครจำนวน

-

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

18,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วท.บ. นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง ?

หลักสูตรนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาเป็นแบบชุดรายวิชา (module) ที่มีการเชื่อมโยงรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไว้ในแต่ละชุดรายวิชาของหลักสูตร โดยเน้นผู้เรียนให้ได้ฝึกปฏิบัติจริงทั้งภายในคณะและสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญให้สามารถนำไปปฏิบัติจริง โดยผู้เรียนสามารถเลือกชุดรายวิชาได้ตามความถนัด นอกจากนี้ยังสามารถเลือกชุดรายวิชาในหลักสูตรอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้งานทางด้านนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมงมีความสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน

ทำไมต้องเรียน วท.บ. นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง ที่ สจล. ?

หลักสูตรนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง มีความพร้อมในด้านต่างๆ สำหรับการเรียนการสอน มีคณาจารย์ทางด้านการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมงที่เชี่ยวชาญ นอกจากนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตรยังมีศาสตร์ทางด้านการผลิตสัตว์ การผลิดพืช พัฒนาการเกษตร และนิเทศศาสตร์เกษตร ที่สามารถเลือกเรียนเพื่อบูรณาการองค์ความรู้เสริมสร้างให้มีความสมบูรณ์ประกอบอาชีพ

โอกาสในการหางาน

บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ
เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก
เป็นพนักงานบริษัทเอกชนในธุรกิจสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยาการประมง
รับราชการในกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และงานอื่นๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง (เงินเดือนเริ่มต้น 15,000-20,000 บาท)
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ติดต่อเรา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง