คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตร ศศ.บ.

นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

   ดูข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

26,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ?

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เป็นอันดับต้นของประเทศ สามารถสร้างมหาศาลให้กับประเทศ แม้ช่วงวิกฤตการณ์ Covid-19 ดังกล่าวที่ผ่านมา ภาคการท่องเที่ยวของไทยจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัว โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการ ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการในประเทศเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นได้มากขึ้น อีกทั้งความต้องการการจ้างแรงงานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยหลักสูตร ศศบ. นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ KMITL เป็นหลักสูตรที่ทันสมัย สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการพัฒนาการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม ตรงตามความต้องการของตลาดงาน ที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกและสถานการณ์ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิต เพื่อให้เป็นกำลังคนดิจิทัล (Digital workforce) ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ทำไมต้องเรียน ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ที่ สจล. ?

ปัจจุบันการท่องเที่ยวเข้ามามีบทบาทอย่างมากในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว และมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ จึงพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์โลกและสถานการณ์ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิต เพื่อให้เป็นกำลังคนดิจิทัล (Digital workforce) ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้สถาบันฯ มีเป้าหมายในการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภาษาต่างประเทศ และทักษะวิชาชีพ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา นโยบายการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะที่ทันสมัยและสามารถนำความรู้และทักษะเฉพาะไปใช้บูรณาการในหน้าที่การงาน และดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคม อันจะนำไปสู่การยอมรับในคุณภาพของบัณฑิต จากสถานประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงการสร้างความสมดุลของความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสามารถนำไปสู่การพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียนได้อย่างยั่งยืน

โอกาสในการหางาน

สามารถปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ รวมไปถึงภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่

  • พนักงานโรงแรมในแผนกต่าง ๆ เช่น พนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า พนักงานแผนกแม่บ้าน พนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานแผนกสำรองห้องพัก พนักงานแผนกขายและการตลาด เป็นต้น
  • พนักงานในธุรกิจการบิน เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น เป็นต้น
  • อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว เช่น ผู้ให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว พนักงานวางแผนจัดนำเที่ยว พนักงานขายและการตลาด เป็นต้น
  • อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์ (MICE) เช่น เจ้าหน้าที่ด้านการจัดประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลและการจัดแสดงนิทรรศการ เป็นต้น
  • อาชีพในหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น นักพัฒนาการท่องเที่ยว
  • ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ
ติดต่อเรา
คณะศิลปศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง