คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

หลักสูตร ค.อ.บ.

ครุศาสตร์เกษตร (4 ปี)

   ดูข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

19,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน ค.อ.บ. ครุศาสตร์เกษตร (4 ปี) ?

ครุศาสตร์เกษตรเป็นการบูรณาการความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการทางการสอนและเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัยต่างๆกับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานทางด้านการเกษตร

ทำไมต้องเรียน ค.อ.บ. ครุศาสตร์เกษตร (4 ปี) ที่ สจล. ?

ภาคครุศาสตร์เกษตรมีความพ้อมทั้งทางด้านศักยภาพของอาจารย์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการเกษตร

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
ครู หรืออาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษา
นักวิชาการด้านการศึกษาเกษตร
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
ผู้ประกอบการส่วนตัว
เงินเดือนประมาณ 18,000-30,000”

ติดต่อเรา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง