กำหนดการเปิดรับสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

19,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน ค.อ.บ. ครุศาสตร์วิศวกรรม (4 ปี) ?

ครุศาสตร์วิศวกรรมเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมในแขนงต่างๆ โดยบูรณาการเข้ากับศาสตร์ด้านการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในเชิงวิศวกรรมและการศึกษา

ทำไมต้องเรียน ค.อ.บ. ครุศาสตร์วิศวกรรม (4 ปี) ที่ สจล. ?

หลักสูตรเพียงหนึ่งเดียวในประเทศ ที่น้องๆ จะได้เรียนรู้ศาตร์ด้านวิชาชีพครูร่วมกับศาสตร์ด้านวิศวกรรมโทรคมคม อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะพัฒนาและส่งเสริมให้น้องๆ เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพิเศษ คือ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพวิศวกรรมในแขนงวิชาที่ศึกษา และมีบุคลิกภาพการแสดงออกที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
ครู อาจารย์ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เงินเดือนโดยประมาณ 15,000 บาท)
นักฝึกอบรม ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน (เงินเดือนโดยประมาณ 15,000 – 20,000 บาท)
นักวิชาการด้านการศึกษาทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (เงินเดือนโดยประมาณ 15,000 – 20,000 บาท)”

ติดต่อเรา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง