คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร วท.บ.

การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม

   ดูข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS 1

แฟ้มสะสมผลงาน

20

ธ.ค. 65

รับสมัครจำนวน

60

คน

TCAS 2

โควตา

ถึง 30

มี.ค. 66

รับสมัครจำนวน

60

คน

TCAS 3

Admission

7-13

พ.ค. 66

รับสมัครจำนวน

60

คน

TCAS 4

Direct Admission

-

- -

รับสมัครจำนวน

-

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

25,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วท.บ. การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม ?

1 นักศึกษาจะได้เรียนรู้รอบด้านในการเป็นผู้ประกอบการในการออกแบบจัดสวนและยังเรียนรู้การทำงานจริงจนมีความสามารถในการทำงานทั้งในภาคเอกชนและหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี
2 นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในด้านการใช้พืชพรรณเพื่อการจัดสวน(horticulturist)
3 เน้นเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนและวิจัยเพื่อการมุ่งพัฒนาในด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในเมืองและพื้นที่การเกษตร
4 นักศึกษาจะสามารถออกแบบได้ทั้งภูมิทัศน์ในเมืองและภูมิทัศน์เกษตรกรรม
5 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือทำโดยทุกรายวิชามีปฏิบัติการ

ทำไมต้องเรียน วท.บ. การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ สจล. ?

หลักสูตรภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม ผลิตบัณฑิตที่มุ่งเน้นทางด้านการเป็นนักภูมิทัศน์ที่มีความเชี่ยวชาญรอบด้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในเมืองและพื้นที่เกษตรกรรม แตกต่างจากหลักสูตรใกล้เคียงจากมหาวิทยาลัยอื่น

โอกาสในการหางาน

นักออกแบบและจัดสวน
ผู้ดูแลควบคุมการจัดสวน
นักจัดดอกไม้
รุกขกร
นักออกแบบนิทรรศการ
นักออกแบบภูมิทัศน์ภายในอาคาร
ผู้ดูแลบำรุงรักษาสวน
พนักงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับงานด้านภูมิทัศน์
เงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 15,000 – 30,000 บาท

ติดต่อเรา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง