กำหนดการเปิดรับสมัคร

1

Portfolio

ตุลาคม ทุกปี

รับสมัครจำนวน

23

คน

2

โควตา

กุมภาพันธ์ ทุกปี

รับสมัครจำนวน

10

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

29,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน ศป.บ. การถ่ายภาพ ?

เป็นหลักสูตรที่มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ อันประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ การสื่อสารอ้งทัศนศิลป์มีความรู้และทักษะในเทคนิคการถ่ายภาพ มีความรู้และทักษะในการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างช่างภาพ หรือบุคคลากรในสาขาการผลิตภาพถ่ายและสื่อรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • facebook : นิเทศศิลป์kmitl

ทำไมต้องเรียน ศป.บ. การถ่ายภาพ ที่ สจล. ?

หลักสูตรที่เปิดสอนมาเป็นระยะเวลา 37 ปี โดยสร้างบุคคลากรในวงการสื่อในรูปแบบต่างๆ วงการถ่ายภาพและการแสดง รวมถึงสร้างบุคคลากรในสายงานการออกแบบอื่นๆ • ผู้เรียนจะได้เรียนจากโจทย์การทำงานจริง โดยมีอุปกรณ์และสถานที่ที่ได้มาตรฐานระดับมืออาชีพ • หลักสูตรฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการสร้างงานถ่ายภาพทั้ง โดยได้เรียนรู้ในเชิงทฤษฏีและฝึกทักษะการปฎิบัติงานด้านการถ่ายภาพอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การสร้างแนวคิด เทคนิคการถ่ายภาพ และขั้นตอนปรับแต่งภาพ

โอกาสในการหางาน

ช่างภาพ
ผู้ช่วยช่างภาพ
นักตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์
ผู้กำกับศิลป์
อาจารย์ศิลปะการถ่ายภาพ
ผู้ดูแลการผลิตสื่อภาพนิ่ง
ภัณฑารักษ์
ผู้ประกอบการสตูดิโอถ่ายภาพ
ศิลปินภาพถ่าย
นักออกแบบฉากและแสง
นักออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
นักออกแบบเว็บไซต์
18000+”

ติดต่อเรา
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง