คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิชาโทวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

หลักสูตรวิชาโทยานยนต์ไฟฟ้า

หลักสูตรวิชาโทการเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม