คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

International Program

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) และ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

   เล่มหลักสูตร  

Application Period

1

Direct Inter

เปิดคู่ขนานกับ TCAS ทุกรอบ

พฤศจิกายน-มิถุนายน

Admission Quota

30

Seats

2

Portfolio

พฤศจิกายน

Admission Quota

30

Seats

3

โควตา

กุมภาพันธ์

Admission Quota

30

Seats

4

Admission

พฤษภาคม

Admission Quota

30

Seats

5

รับตรงอิสระ

พฤษภาคม

Admission Quota

30

Seats

Tuition Fees

126,000

Baht / Semester

Why Choose the International Program หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) และ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) Course ?

เป็นหลักสูตรทางวิชาชีพหลักสูตรแรกที่ รวมเอาหลักสูตรที่มีนักเรียนสนใจเรียนมากที่สุดในสายงานออกแบบก่อสร้าง นั้นคือ หลักสูตรสถาปัตยกรรม และหลักสูตรวิศวกรรมโยธา โดยทั้งสองหลักสูตรยังเป็นหลักสูตรนานาชาติ และเป็นหลักสูตรที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทของศตวรรษที่ 21 โดยที่ยังปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาวิชาชีพอย่างครบถ้วน เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนเร็วจบเร็ว เพื่อไปต่อต่างประเทศ ตามที่ได้ MOU ไว้ของทั้ง 2 คณะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ)

 

 

Why Choose the International Program หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) และ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) Course at KMITL ?

เป็นหลักสูตรแรกที่เป็นการรวมกันของสองคณะที่เก่าแก่ที่สุดของลาดกระบัง และเป็นสองวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบก่อสร้างอาคาร โดยที่ทั้งสองวิชาชีพ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการก่อสร้างอาคารหนึ่งๆ โดยหลักสูตรสองปริญญา วิศวะ x สถาปัตย์ เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่รวม ทั้งสองศาสตร์ สองวิชาชีพไว้ในคน คนเดียว

Job Opportunities

“อาชีพ”

 • วิศวกรโยธา
 • วิศวกรออกแบบ
 • วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง
 • วิศวกรประมาณราคา
 • อาจารย์
 • วิศวกรที่ปรึกษาโครงการ
 • ประกอบอาชีพอิสระด้านวิศวกรรมโยธา
 • Digital Architect
 • Building Information Modeling (BIM) Manager
 • Architectural Visualizer
 • Artificial Intelligence Architect
 • Construction Manager
 • Facility Manager
 • Real-estate Project Manager
 • Property Developer
 • Glocal Architect
 • Environmental Architect
 • Tropical Design Researcher
 • Sustainable-design Expert
 • Inclusive Design Architect
 • Universal Design Specialist
 • User-Experience Expert
 • CEO in Architecture Enterprise
Contact Us
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang