คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

International Program

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)

   Dual Bachelor’s Degree Program B.Sc. (Architecture) B.Eng. (Civil Engineering)  

Application Period

1

Direct Inter

เปิดคู่ขนานกับ TCAS ทุกรอบ

ก.ย.- พ.ค. ทุกปี

Admission Quota

20

Seats

2

Portfolio

ตุลาคม ทุกปี

Admission Quota

20

Seats

3

โควตา

กุมภาพันธ์ ทุกปี

Admission Quota

20

Seats

4

Admission

พฤษภาคม ทุกปี

Admission Quota

20

Seats

Tuition Fees

126,000

Baht / Semester

Why Choose the International Program หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) Course ?

Dual Degree: Your Pathway to Future Success in Architectural Careers
.
Imagine a journey that not only doubles your knowledge but also unlocks endless possibilities. That’s the wonder of Dual Degree education!
.
For Future Studies 📚
With Dual Degree, you’re not just learning; you’re gearing up for a master’s degree adventure. Explore fields related to your majors, armed with a diverse skill set and knowledge base ready to conquer any challenge.
.
For Career Growth 🏢
In the realm of job hunting, a Dual Degree sets you apart from the rest. It’s like having a secret weapon on your resume, catching the attention of recruiters and enhancing your chances of landing your dream job. Plus, your interdisciplinary expertise brings valuable insights to any workplace!
.
Our Dual Bachelor’s Degree Program (Architecture/Civil Engineering) is custom-crafted for your future success. Whether you’re mapping out your journey or discovering new horizons, we’re here to lay the groundwork for your success.
Dual Degree ตัวเลือกที่ตอบโจทย์อนาคตการเรียนต่อและการทำงานที่เปิดกว้าง
.
รูปแบบการศึกษาที่สร้างรากฐานความรู้อันแข็งแกร่ง เพื่อให้เป้าหมายต่อไปนั้นสำเร็จผลยิ่งขึ้น โดยหัวใจหลักของการศึกษาแบบ Dual Degree นั้นไม่ได้มีเพียงแค่ความรู้ที่ได้รับแบบ 2 เท่าตัว แต่ยังนำมาซึ่งโอกาสในการต่อยอดเส้นทางต่อไปของคุณ
.
เพื่อการเรียนต่อ 📚
Dual Degree เปรียบเป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทั้งสองที่เราได้ศึกษาไปแล้ว ทักษะและองค์ความรู้ต่าง ๆ จะสามารถนำไปประยุกต์เพื่อต่อยอดในเรื่องของการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
เพื่อต่อยอดการทำงาน 🏢
เส้นทางแห่งการสร้างความได้เปรียบในโลกของการสมัครงาน Dual Degree จะช่วยเพิ่มมูลค่าของเรซูเม่ให้โดดเด่นเข้าตาองค์กรต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และการมีความรู้แบบสหวิทยาการ ก็ยิ่งจะทวีคูณความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมในการทำงานอีกด้วย
.
หลักสูตร Dual Bachelor’s Degree Program (Architecture/Civil Engineering) นั้นได้ถูกออกแบบมาเพื่ออนาคตของคุณโดยเฉพาะ ไม่ว่าวันข้างหน้าของคุณจะเลือกเดินในเส้นทางไหน เราจะปูรากฐานที่แข็งแรงเพื่อให้ก้าวไปในอนาคตของคุณมีแต่ความมั่นคง

 

Why Choose the International Program หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) Course at KMITL ?

เป็นหลักสูตรแรกที่เป็นการรวมกันของสองคณะที่เก่าแก่ที่สุดของลาดกระบัง และเป็นสองวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบก่อสร้างอาคาร โดยที่ทั้งสองวิชาชีพ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการก่อสร้างอาคารหนึ่งๆ โดยหลักสูตรสองปริญญา วิศวะ x สถาปัตย์ เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่รวม ทั้งสองศาสตร์ สองวิชาชีพไว้ในคน คนเดียว

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=61550955216135

Job Opportunities

 • วิศวกรโยธา
 • วิศวกรออกแบบ
 • วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง
 • วิศวกรประมาณราคา
 • อาจารย์
 • วิศวกรที่ปรึกษาโครงการ
 • ประกอบอาชีพอิสระด้านวิศวกรรมโยธา
 • Digital Architect
 • Building Information Modeling (BIM) Manager
 • Architectural Visualizer
 • Artificial Intelligence Architect
 • Construction Manager
 • Facility Manager
 • Real-estate Project Manager
 • Property Developer
 • Glocal Architect
 • Environmental Architect
 • Tropical Design Researcher
 • Sustainable-design Expert
 • Inclusive Design Architect
 • Universal Design Specialist
 • User-Experience Expert
 • CEO in Architecture Enterprise
Contact Us
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang